Trang Trại Cây Sưa Giống Long Sơn
www.caysua.info hoặc www.caysuadoLongson.com.vn
Điện thoại liên hệ 0919.537.179